Навчання

Українська мова та література

 Математика

 Фізика

Інформатика

Хімія 

Біологія
 
Географія 

Історія
 
Зарубіжна література

 Іноземні мови

 Захист Вітчизни  

Економіка
 

Курси за вибором і факультативи

Практикум з правопису української мови

Мета – відновити й поглибити, закріпити й розширити, узагальнити й систематизувати правописні знання з основних розділів української мови, виробити практичні вміння й навички вдосконалення усного й писемного мовлення.

Спецкурс з математики для учнів 10-11 класу «Математика для природничих наук»

Мета курсу - систематизація та поглиблення знань учнів про похідну та її застосування до розв’язування задач різних типів.
Заняття, присвячені застосуванню похідної до дослідження функції і побудови графіка, будуються таким чином, щоб навчити учнів алгоритму дослідження, виховати графічну культуру, сформувати вміння бачити, читати й розуміти графіки для подальшого застосування цих знань під час розв'язування задач.

Спецкурс«Екологія»

Курс орієнтований на висвітлення екологічних проблем, пов'язаних зі змінами і перетвореннями природних процесів і компонентів природи. Загальна мета курсу - формування завершальних елементів екологічної культури старшокласників, навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на бережливому ставленні до природи як унікального природного ресурсу.
Провідні ідеї програми: висвітлення теоретико-методологічних основ, які ґрунтуються на базових принципах міжнародної стратегії сталого розвитку і прикладних сторін екологічних досліджень, ознайомлення з основними екологічними проблемами в Україні та світі.

Основними завданнями курсу "Екологія" для загальноосвітньої школи є:
• формування світоглядних знань про основні тенденції розвитку екологічних особливостей природокористування;
• розкриття наукових основ вивчення екологічних проблем у відповідності з положеннями міжнародної стратегії сталого розвитку;
• виховання почуття відповідальності за забруднення природного середовища, стан довкілля, свідомості щодо необхідності дотримання природоохоронного законодавства;
• розвиток системи інтелектуальних та практичних умінь і навичок, стосовно оцінювання екостанів і екоситуацій, ступеня їх напруженості, ефективності охорони природи.

Спецкурс "Зоологія. Ботаніка"

Спецкурс допомагає створити "не мозаїчну" картину світу, сприяє розвитку єдиного бачення природи, її законів, формуванню в учнів загально-біологічних понять.

Спецкурс "Біотехнологій рослин з основами генетичної інженерії»

Мета - ознайомлення школярів однієї з найсперспективнішими напрямків біологічної науки – біотехнологією
Завдання курсу - ознайомити учнів з найсучаснішими, теоретичними і прикладними напрямками біологічної науки, біотехнологією і її галузями. Поглибити знання з фізіології і біохімії рослин , генетики, молекулярної генетики, цито – та гістотехнології, мікробіології управлінням ростом і розвитком рослин у контрольованих умовах.
Знання з біотехнології необхідні на сучасному стані розвитку с\г виробництва фармацевтичної, харчові та хімічної промисловості, медицини, екології.
Адже лише застосування прийомів і методів біотехнології, дозволять забезпечити ці галузі новими практично невичерпними джерелами сировини та ресурсів.

Спецкурс «Основи хімічного аналізу»

Навчання у класах з поглибленим вивченням хімії служить кращому розвитку здібностей учнів, сприяють кращій підготовці до здобуття вищої хімічної, медичної, біологічної та технологічної освіти.
Мета – сприяння виробленню навичок безпечного поводження з речовинами, виконання хімічних дослідів, вироблення експериментально-практичних умінь, які в майбутньому будуть необхідними при навчанні в ВУЗах та в роботі за хімічними спеціальностями.
Проведення спецкурсів з хімії підсилює спрямованість навчання, сприяє виробленню експерементально-практичних умінь і навичок в учнів, а також викликає підвищену зацікавленість у вивченні предмету хімії.

Спецкурс "Країнознавство"

Потреба у зміні змісту навчання відповідно до вимог переходу до ринкової економіки створила об'єктивні умови для розробки нових програм зі спецкурсу «Країнознавство», який має на меті створення мотиваційного середовища для учнів у процесі вивчення мови країни, яка вивчається. Створена про­грама забезпечує логічну неперервність як теоретико-функціональних принципів викладання іноземної мови, так і зміс­тових ліній цього процесу.

Завданням курсу є:
• формування в учнів позитивного ставлення до іноземної мови;
• опанування фоновими знаннями;
• перетворення мови на реальний інструмент набуття знань про сучасне європейське суспільство;
• практичне оволодіння учнями лексичними і граматичними компетенціями на базі реальних комунікативних ситуацій;
• ознайомлення учнів з мовою різних професій, новими понят­тями, термінами;
• практичне оволодіння учнями технічною термінологією іно­земної мови;
• практичне оволодіння учнями перекладом в усній і писем­ній формах;
• формування в учнів умінь самостійної пошукової креативної роботи.

Спецкурси мають важливу рису: іноземна мова є не тільки об'єктом вивчення, а й ефективним засобом отримання знань. Водночас учні набувають нових професій них знань і мовленнєвих навичок, що сприяє мотивації вивченню мови та орієнтуванню у виборі майбутньої професії.

Курс за вибором «Програмування»

Метою курсу є навчання основам сучасного програмування. Перехід від класичної методики викладання предмету до вивчення Windows-програмування не призводить до зниження рівня теоретичної підготовки учнів, адже всім базовим концепціям програмування, таким як змінні, типи даних, оператори, алгоритмічні структури, підпрограми й масиви приділяється увага не менша, ніж того вимагає програма базового курсу інформатики.
Курс допоможе вирішити дві серйозні проблеми шкільного курсу програмування: нерозуміння учнями предмета та їхню низьку мотивацію. Це досягається завдяки використанню можливостей візуальних засобів сучасних середовищ програмування, які роблять розробку Windows-застосувань простою й цікавою. Розроблені учнями програми мають привабливий інтерфейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціонування всього сучасного програмного забезпечення.

Курс за вибором «ІКТ»

Мета курсу за вибором є подвійною: насамперед курс має розвинути в учнів уміння логічно, доступно й ефектно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її подання, а також уміння викладати матеріал і зацікавлювати аудиторію. Крім того, учні мають оволодіти сучасними програмними засобами, необхідними для ефективного подання інформації.
До теоретичних знань, що їх мають набути учні, належать: поняття та класифікація комп’ютерних презентацій, методи і способи організації слайдових і потокових презентацій, принципи відтворення графічної, аудіо- та відеоінформації, поняття про комп’ютерну анімацію, принципи дизайну складових елементів презентацій.

Виконавши вимоги програми курсу, учні мають набути таких практичних навичок і умінь:
• створення комп’ютерних презентацій у різних програмних середовищах з використанням різнотипної інформації: тексту, звуку, графіки, відеоряду;
• настроювання параметрів презентацій та їх складових;
• застосування елементів комп’ютерної анімації;
• керування аудіо- та відеорядом;
• використання у презентаціях інтерактивних елементів;
• уміння добирати найбільш вдалий спосіб подання матеріалу;
• керування показом презентації.

Спецкурс "Практичне право"

Метою курсу є забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення означеної мети, є:

  1. познайомити учнів з правом, його важливою роллю в житті суспільства, сприяти усвідомленню ними найбільш важливих понять і термінів юридичної науки;

  2. сприяти формуванню у дітей фундаментальних цінностей, таких як права та свободи людини і громадянина, демократія, активна громадянська позиція й інші, що складають основу демократичної правової держави і громадянського суспільства в Україні;

  3. виробити в учнів уміння: використовувати правові знання для реалізації і захисту своїх прав, свобод та законних інтересів; оцінювати і регулювати свої взаємини з іншими; здійснювати вибір моделі поведінки у повсякденних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на норми права, що стосуються неповнолітніх; опрацьовувати окремі положення нормативно-правових актів; застосовувати на правовому матеріалі критичне мислення, аналіз, синтез, оцінку, рефлексію, уміння спілкуватись, дискутувати, розв’язувати проблеми; сформувати навички правомірної поведінки;

  4. прищепити дев’ятикласникам інтерес до права, заохотити їх до свідомого використання, застосування й дотримання правових норм.

Спецкурс "Громадянська освіта"

Головною метою курсу "Громадянська освіта" є сприяння формуванню особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав людини та її громадянської відповідальності, готовність до компетентної участі в житті суспільства. Громадянинові демократичного суспільства властиві толерантність, повага до загальнолюдських та демократичних цінностей, переконаність у пріоритеті прав особи. Він повинен бути патріотом своєї держави, знати та свідомо виконувати свої обов’язки.

 

Завданнями курсу "Громадянська освіта" є:

 

* надання школярам знань про світові демократичні здобутки та особливості становлення демократії в Україні;

 

* формування мотивації та основних вмінь, необхідних для відповідальної участі в громадсько-політичних процесах, критично-конструктивного ставлення молоді до життя суспільства;

 

* сприяння формуванню орієнтації учнів на загальнолюдські демократичні цінності;

 

* сприяння становленню активної життєвої позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в Україні;

 

* створення умов для набуття учнями досвіду громадянських дій, демократичної поведінки та спілкування.

 

Спецкурс "Вибір професії"

Мета програми – формування професійної орієнтації старшокласників та їхня підготовка до обґрунтованого вибору майбутньої професії в умовах позашкільного навчального закладу.
Основні завдання:
надати знання щодо принципів та механізму вибору майбутньої професії;
створити умови для вивчення та осмислення власних професійних можливостей, здібностей, інтересів та нахилів; сформувати вміння орієнтуватися в інформації, приймати обґрунтовані рішення; надати можливість здійснити професійні проби в різноманітних видах діяльності;
виховати ціннісне ставлення до праці, почуття патріотизму та готовність працювати на благо України. 
скачать софт
Контакти

Адреса: м. Херсон, 73011, вул. Полтавська, 89
Телефон/Факс: (0552) 29-20-71, 29-71-53
Мобільний телефон: +380992825407
Телефон медпункту ліцею: +380663532159
e-mail: liceyxop@ukr.net
Instagram
Telegram-канал
Ми у Фейсбуці

Опитування

Питання: Оцініть новий сайт